DSpace
 

DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วารสาร >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2303

Title: การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาการจัดการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Other Titles: The Study of Desired Characteristics of Graduates from Creative Cultural Management Program, Nakhon Si ThammaratRajabhat University
Authors: ขวัญตา, หนูปล้อง
สุดาวรรณ์, มีบัว
ลัญจกร, นิลกาญจน์
Keywords: คุณลักษณะอันพึงประสงค์
บัณฑิต
Issue Date: 18-Sep-2561
Publisher: โรงพิมพ์ไทม์พริ้นติ้ง
Citation: ขวัญตา หนูปล้อง, ลัญจกร นิลกาญจน์, สุดาวรรณ์ มีบัว. (2561, เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน). การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาการจัดการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 10(ฉบับพิเศษ), 189-200
Abstract: การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต สาขาการจัดการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และด้านคุณลักษณะเด่นตามอัตลักษณ์ 2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการผลิตบัณฑิต โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถาม และแนวคำถามสำหรับการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาการจัดการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครศรีธรรมราช ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่มคือ ผู้นำและผู้บริหาร องค์การท้องถิ่นเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนองค์กรหน่วยงานเอกชน และบุคคล กลุ่มคนที่มีบทบาทการเป็นผู้นำจัดกิจกรรมวัฒนธรรมทั้ง 6 ด้าน มีความคิดเห็นด้านอัตลักษณ์บัณฑิตในภาพรวมค่าเฉลี่ยแต่ละระดับมาก สำหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยด้านความรู้สูงสุด คือ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.60 สำหรับค่าเฉลี่ยด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่ำสุดคือ 4.22 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .65 ผลจากการสนทนากลุ่มผู้ใช้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ในกลุ่มนักพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พิธีกรรม และประเพณีประจำท้องถิ่น ในกิจกรรมที่ดำเนินการนักวัฒนธรรมควรมีบทบาท หน้าที่ ร่วมในกิจกรรมที่สำคัญ ในการร่วมวางแผนโครงการ การจัดการองค์ความรู้ เนื้อหา และประสานชุมชน ประสานคน การประชาสัมพันธ์อย่างไรก็ตามบัณฑิตทางด้านวัฒนธรรม ที่จะเป็นนักวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินการน าองค์กรไปสู่การปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ควรมีความรู้ทางด้านการจัดการ การเป็นผู้นำในเรื่องวัฒนธรรม ประสานงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร ร่วมไปถึงการรวบรวมจัดการข้อมูลภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ควรเป็นนักพัฒนาวัฒนธรรมแนวใหม่ให้มีความทันยุคทันสมัย ในเรื่องฐานข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว สามารถพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมกับเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องไปด้วยกันได้
URI: http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/2303
ISSN: 1960-8735
Appears in Collections:วารสาร

Files in This Item:

File Description SizeFormat
119566-Article Text-390788-3-10-20180929.pdf371.35 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback