DSpace
 

DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >
หอสมุดกลาง >
วิทยานิพนธ์ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1465

Title: แนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
Other Titles: ADMINISTRATION TREND MANAGES THE INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT LEARNS IN SMALL-SIZED SCHOOL IN NAKHON SI THAMMARAT EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2
Authors: วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล
ประกอบ ใจมั่น
วิชัย สุขพันธุ์
Keywords: แนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2
Issue Date: 1-Mar-2555
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประชากรที ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกั ดสํานักงานเขตพื้นที การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประจําปี การศึกษา 2551 จํานวน 93 คน ครูผู้สอน จํานวน 93 คน รวมทั้งสิ้น 186 คน เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหาร จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี ย ประชากร และค่าเบี ยงเบนมาตรฐานประชากร 2) ประเด็นสนทนาประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ผลการวิจัยพบว่ า 1. สภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศเพื อพัฒนา การเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดคน เข้าทํางาน ด้านการสั่งการ และด้านการควบคุม มีระดับการปฏิบัติอยู่ ในระดับปานกลาง 2. ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศเพื อพัฒนา การเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดคน เข้าทํางาน ด้านการสั่ งการ และด้านการควบคุม มีระดับปัญหาอยู่ ในระดับปานกลาง 3. แนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศเพื อพัฒนา การเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสรุป ได้แก่ 3.1 ด้านการวางแผน ให้มีการกํ าหนดนโยบายเกี ยวกั บเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ให้ชัดเจน สํารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนให้ความสําคัญ กับการจัดทําแผนงาน โดยกําหนดเป้าหมายของงานในแต่ละช่วงให้ชัดเจน และดําเนินการตาม แผนงานที กําหนด ให้มีการจัดระบบบริหารงาน ICT ให้มีความครอบคลุมภารกิจ 3.2 ด้านการจัดองค์การให้มีการแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างชัดเจน จัดให้มีสถานที ที เหมาะสม กับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี การจัดการ วางระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.3 ด้านการจัดคนเข้าทํางาน มีการมอบหมายงานให้บุคลากรที มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณเพื อการพัฒนา บุคลากรอย่างเพียงพอ ให้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียน ขนาดเล็กอย่างจริงจังและทั วถึง โดยให้มีการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง และมีการติดตามนิเทศ ติดตาม แนะนําอย่างต่อเนื อง มีการบูรณาการงาน และบูรณาการกําลังคน 3.4 ด้านการสั่งการ ให้มีการสั งการ มอบหมายงานอย่างเป็ นระบบ เป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร ผู้บริหารมีข้อมูล เพียงพอ มีมาตรฐานเดียวกั นของบุคลากรทุกคน และควบคุมกํากับให้เป็นไปตามระบบ 3.5 ด้านการควบคุม ให้มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการทํางานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และควบคุม กํากับการทํางานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที กําหนด ผู้บริหารพัฒนา ตนเองให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น จัดให้มีโครงการนิเทศ ภายในในการกํากับติดตาม มีแผนการนิเทศติดตามที ชัดเจน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้ง ผู้เกี ยวข้องให้รับทราบเพื อขยายผลสู่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
URI: http://dspace.nstru.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1465
Appears in Collections:วิทยานิพนธ์

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Title.pdf958.99 kBAdobe PDFView/Open
Chapter 1.pdf649.4 kBAdobe PDFView/Open
Chapter 2.pdf268.22 kBAdobe PDFView/Open
Chapter 3.pdf667.9 kBAdobe PDFView/Open
Chapter 4.pdf762.93 kBAdobe PDFView/Open
Chapter 5.pdf709.32 kBAdobe PDFView/Open
Reference.pdf629.04 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdf799.27 kBAdobe PDFView/Open
Biography.pdf586.07 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback