DSpace
 

DSpace at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University >

Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 52 to 71 of 1920
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
18-Dec-2562การขับเคลื่อนของประชาชนในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่การเป็นมรดกโลกปราณี จุลภักดิ์; สมบูรณ์ สุขสำราญ; เอนก เหล่าธรรมทัศน์
19-May-2554การขุดค้นทางโบราณคดี บริเวณเมืองโบราณนครศรีธรรมราชปรีชา, นุ่นสุข
29-Nov-2561การคงอยู่ของวิถีประมงพื้นบ้านปากพูน : บทวิเคราะห์พลวัตการเปลี่ยนแปลงในอดีตมานะ ขุนวีช่วย; กมลทิพย์ ธรรมกีระติ
3-Feb-2015การคัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคจากต้นมันปูปาณิสรา ว่องพรรณงาม
30-Aug-2016การคัดเลือกเชื้อราจากป่าพรุควนเคร็งที่สร้างเอนไซม์ที่มีประโยชน์ทางอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัย = Screening of fungi from kuankreng peatlands which produce extracellular industrially important enzymesสุมาลี เลี่ยมทอง, โสภนา วงศ์ทอง
19-Dec-2560การคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจากดินและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการละลายฟอสเฟตวิไลวรรณ ไชยศร
26-Jun-2561การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตฮีสทามีนและการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทะเลหมักในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลัญจกร จันทร์อุดม; มณฑกานต์ ทองสม
29-Dec-2560การคัดแยกและจําแนกชนิดเชื้อราดินป่าชายเลนในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุมาลี เลี่ยมทอง; โสภนา วงศ์ทอง; มูฮำหมัดซาฟ์รี ยะโกะ; ซูลกิฟลี อูมูดี; พันธิวา สิทธิภาจิรสกุล; อัซมานี อาลี
27-May-2554การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราชไพศาล นิ่มสุวรรณ; สายัณห์, พันธ์งาม
7-Mar-2017การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3กฤตนันท์ พาณิชพงศกร
1-Nov-2013การจัดการความรู้ของกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์พอเพียง : กรณีศึกษาองค์กรชุมชนตำบลสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : รายงานการวิจัยวิเชียร มันแหล่, อุดมศักดิ์ เดโชชัย
21-Dec-2554การจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศไมตรี, จันทรา
20-May-2554การจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศไมตรี, จันทรา
24-Jun-2562การจัดการความรู้เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนเบญจวรรณ, ใสหวาน; ประกอบ, ใจมั่น; กิตติกร, สุนทรานุรักษ์
7-Mar-2017การจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริอมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราชสุขุมา เพ็งจันทร์
30-Apr-2554การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราชจุฑาทิพย์, ภารพบ; ธนาภรณ์, เมิงมุงคุณ; พอเจตน์, จงบุรี
26-May-2554การจัดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านกลอง อำเภอร่อนพิบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3เหม, ทองชัย; ณรงค์, อนุชาติ
31-Aug-2563การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (EDU-Learning) ในรายวิชาเคมีวิเคราะห์Learning Managementประกิต, ไชยธาดา
12-May-2557การจัดการเรียนรู้แบบนาตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กมลกานต์ พานชาตรี
9-Dec-2559การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยมของ Underhill ร่วมกับเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีปากพนังทิพวรรณ ทองปาน
Showing results 52 to 71 of 1920
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback